Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystanie przez Ciebie z funkcji serwisu www.paraleczy.pl (zwanego dalej „Serwisem”) wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do  prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz oraz wywiązania się przez Administratora danych osobowych z jego obowiązków. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Serwisu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator

1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z
usług dostępnych w Serwisie jest Gabinet Para Leczy Dymek ul. Księżnej Anny  3/69 18-400 Łomża, NIP: 234324535 (zwana dalej „Para Leczy”).

2. Twoje dane osobowe pozyskiwane są przez Para Leczy wyłącznie od Ciebie.
Zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym,
niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane oraz jak długo?

1. Para Leczy przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji
umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwia złożenie zamówienia.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego
zakresu danych jest konieczne.
2. Przetwarzanie danych odbywa się przez czas określony w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa oraz przez czas niezbędny dla celów
archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych. W przypadku
usunięcia konta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia
możliwych roszczeń. Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie
dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania
podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia
okresu gwarancyjnego. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań
marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes  Para Leczy – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego
sprzeciwu.
4. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Serwisu, Para Leczy może
przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
5. Chcąc zapewnić Ci najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb,
Para Leczy danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
osobistych preferencji i zainteresowań. W przypadku przetwarzania danych dla
celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania, przetwarzania opartego
na prawnie uzasadnionym interesie Para Leczy, do celów statystycznych)
przysługuje Ci prawo do sprzeciwu. Para Leczy nie podejmuje decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i
istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Para Leczy wdraża właściwe
środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której
dane dotyczą.
6. Zawsze przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w
określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich
danych. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych
osobowych, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Para Leczy danych osobowych może przekazać dane
osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom naszych
usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić
sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
– uzyskania wyczerpującej informacji, czy Para Leczy posiada zbiór Twoich danych,
oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
– uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim
zbiorze;
– uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz
podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
– uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że
administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy
informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
– uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
– wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Para Leczy?

1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie
prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w celu organizacji programu lojalnościowego w stosunku do każdego
uczestnika jest niezbędność do wykonania umów.
2. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu
kierowania newslettera będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można
wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
3. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z
tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia Użytkownika.

1. W każdej chwili użytkownik Serwisu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
podejmowanych przez Para Leczy procesów przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony
do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności przysługujących użytkownikowi.
2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności
przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności
i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z
Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby,
z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące
dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym
przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków
ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Pozostałe informacje

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane poprzez profilowanie, w celu
dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator,
na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika nagród, z których
Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów, może w sposób
zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą
dostępnych nagród. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie
wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację
Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego).